Lutcia Marechal Lighting

LUTCIA MARECHAL LIGHTING

Be good to nature and nature will be good to you
 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LUTCIA MARECHAL LIGHTING

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17178508

 

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of van opdrachten en/of diensten van Lutcia Marechal Lighting. Hierna genoemd, Lutcia Marechal. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.exclusieve-verlichting.eu;

1.2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Lutcia Marechal niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Lutcia Marechal is bevestigd;

Artikel 2. OFFERTE

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Lutcia Marechal desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
2.2. In prijscouranten, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, maten, housoorten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding van een lamp en binden Lutcia Marechal niet;                         

2.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Lutcia Marechal de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Lutcia Marechal en deze algemene voorwaarden;
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht - van welke aard dan ook - moeten schriftelijk door Lutcia Marechal bevestigd worden.

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Lutcia Marechal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk en mits op nadrukkelijk verzoek, zal Lutcia Marechal de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang / productie van de lamp(en).

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lutcia Marechal het recht bepaalde onderdelen van de overeenkomst te laten verrichten door derden;

4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lutcia Marechal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lutcia Marechal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lutcia Marechal zijn verstrekt, heeft Lutcia Marechal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen;

4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Lutcia Marechal de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Lutcia Marechal gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;

4.5. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Lutcia Marechal als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen;

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

5.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen levering van de lamp(en) niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige levering is Lutcia Marechal dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

5.2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Lutcia Marechal kan worden toegerekend;

- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Lutcia Marechal tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat wederpartij zal tekortschieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

- wederpartij Lutcia Marechal niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering van de lamp(en) mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 6. TRANSPORT en RISICO-OVERDRACHT

6.1. Bij franco levering wordt(en) de lamp(en) en materialen vervoerd voor rekening en risico van Lutcia Marechal;

6.2. Bij niet franco leveringen wordt(en) de lamp(en) vervoerd voor risico van Lutcia Marechal doch op kosten van de wederpartij;

6.3. Afgehaalde lamp(en) reizen voor rekening en risico van de wederpartij;

6.4. Het risico van verlies of beschadiging van aan wederpartij geleverde lamp gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht;

6.5. Indien levering buiten Nederland plaatsvindt, wordt een bedrag van een nader te bepalen bedrag in rekening gebracht.

Artikel 7. PRIJZEN
7.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Lutcia Marechal in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

7.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst belastingen en/of andere factoren die de prijs van de lamp(en) mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Lutcia Marechal gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 8. BETALING
8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
8.2. Betaling dient voor levering te zijn voldaan;

8.3. Indien het een bestelling op maat betreft, dient 50% van het totaalbedrag vooraf te worden voldaan en de overige 50% van het totaalbedrag dient voor de uiteindelijke levering te worden voldaan;

8.4. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
8.5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Lutcia Marechal alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
8.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 9. ANNULERING
In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order zijn alle door Lutcia Marechal ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 25% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Lutcia Marechal ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1. Alle door Lutcia Marechal geleverde lampen en zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Lutcia Marechal totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;

10.2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende lampen en zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

10.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde lampen en zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Lutcia Marechal zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

10.4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde lampen en zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

10.5. Door Lutcia Marechal geleverde lampen en zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

10.6. Voor het geval dat Lutcia Marechal zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Lutcia Marechal of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lutcia Marechal zich bevinden en die lampen en zaken mee terug te nemen. 

Artikel 11. RECLAMES, GARANTIE en ONDERZOEK

11.1. Voor alle door Lutcia Marechal geleverde en door derden gefabriceerde lampen en producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Lutcia Marechal garandeert dat alle lampen en producten geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze lampen en producten vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

11.2. Klachten over de verrichtte werkzaamheden of leveringen dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of leveringen te worden gemeld aan Lutcia Marechal. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Lutcia Marechal zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lutcia Marechal in staat is adequaat te reageren;

11.3. Indien een klacht gegrond is, zal Lutcia Marechal de werkzaamheden/leveringen alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

11.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden/leveringen niet meer mogelijk of zinvol is, zal Lutcia Marechal te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden/leveringen verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

11.5. Reclame is niet mogelijk:

- indien de geleverde lamp(en) een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen verto(o)n(d)en die vallen binnen een redelijke tolerantie;

- de geleverde lamp(en) voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Lutcia Marechal op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

- indien de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Lutcia Marechal;

- indien de wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Lutcia Marechal (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

- indien zonder schriftelijke toestemming van Lutcia Marechal door derden (herstel)werkzaamheden aan de lamp(en) zij verricht;

- nuance-, vorm- en kleurafwijkingen liggen in de aard van de natuurhoutproducten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd;

- monsters van natuurhout moeten als typen worden beschouwd zodat kleur-, vorm- en structuurverschillen toelaatbaar zijn;

11.6. Bij aflevering en voor verwerking of montage dient(en) de lamp(en) direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering. Hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan Lutcia Marechal in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen.

Artikel 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

12.1. Lutcia Marechal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Lutcia Marechal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

12.2. Voorts is Lutcia Marechal bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

12.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lutcia Marechal op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Lutcia Marechal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

12.4. Lutcia Marechal behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

13.1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Lutcia Marechal zich de rechten en bevoegdheden voor die Lutcia Marechal toekomen op grond van de Auteurswet;

13.2. Het eigendom van door Lutcia Marechal ontworpen lampen, verstrekte documenten, rapporten, afbeeldingen, tekeningen en adviezen en de hierop betrekking hebbende zaken blijft volledig bij Lutcia Marechal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt;

13.3. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Lutcia Marechal gerechtigd hiervoor een vergoeding in rekening te brengen van  

€ 10.000,00 per schending;

13.3. Lutcia Marechal behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;
13.4. De door Lutcia Marechal geleverde lampen en  materialen mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lutcia Marechal niet worden bewerkt of verwerkt in andere zaken dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet schriftelijke toestemming is verleend. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Lutcia Marechal gerechtigd hiervoor een vergoeding in rekening te brengen van € 10.000,00 per schending;

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Lutcia Marechal is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Lutcia Marechal is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

14.2 Lutcia Marechal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Lutcia Marechal of leidinggevende ondergeschikten;

14.3. Indien Lutcia Marechal aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

14.4. Indien Lutcia Marechal aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het schadebedrag waartegen wederpartij verzekerd is dan wel gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro);

14.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lutcia Marechal aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Lutcia Marechal toegerekend kunnen worden;

- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

14.6. Lutcia Marechal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, blessures, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15. VRIJWARINGEN

De wederpartij vrijwaart Lutcia Marechal voor aanspraken van derden zoals met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 16. OVERMACHT

16.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

16.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lutcia Marechal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lutcia Marechal niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Lutcia Marechal worden daaronder begrepen;

16.3. Lutcia Marechal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lutcia Marechal haar verplichtingen had moeten nakomen;

16.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

16.5. Voor zover Lutcia Marechal ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lutcia Marechal gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 17. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
Artikel 19. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
19.1. De vestigingsplaats van Lutcia Marechal is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Lutcia Marechal moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
19.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Lutcia Marechal is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
19.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Lutcia Marechal gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 20. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

20.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Brabant;

20.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

20.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de  totstandkoming van de overeenkomst.

 

Vertaal deze website